Miljösektionen

Miljösektion verksamhetsberättelse för 2022

Läs mer om våra hållbara golfhöjdpunkter, klicka här

Den 10 mars 2023 fick vi mail om att vi åter blivit GEO Certifierade
On behalf of the GEO Foundation team and its Board of Directors, we are delighted to confirm that Lidingö Golfklubb is officially GEO Certified®. Many congratulations to you and the team for your outstanding work in fostering nature, conserving resources and supporting the community.

Upon achieving certification, Lidingö Golfklubb will be awarded the following:

  • The club's Certification Report and directory page will soon be updated at the GEO Foundation website: https://sustainable.golf/directory/liding%C3%B6-golfklubb
  • A separate email will provide your official GEO Certification and a PDF of your Certification Report, which we will upload to the club’s OnCourse account.
  • You will also receive a link to your GEO Certified® assets – a suite of communications materials which includes logos, posters, social media graphics, presentation slides and press release template.

Thank you again for your leadership, strengthening golf’s image and playing your part for a more sustainable future.

Thank you and regards,
Carole Kerrey
Manager, Certification, Data and Reporting

Mål för vår verksamhet

Syftet med miljösektionens arbete är att främja naturen på och i anslutning till golfbanan. Detta görs genom att förstå och ta hand om den. Syftet är även att optimera användandet av resurser ur ett hållbarhetsperspektiv och stärka interaktionen med vårt närsamhälle. Vårt mål är att genomdriva den miljöplan som
sattes under 2019 i samband med klubbens GEO certifiering. Vi kommer under 2023 att om certifiera oss.

Årets verksamhet
Miljösektionen har under året bestått av: Stephanie Göthman, Anders Green, Gunilla Sellberg, Johan Gårdinger, Johan Gernandt, Adam Carlsson och Carl-Johan Unonius. Vi har under året haft digitala möten. 

Arbetet med miljöplanen har fortsatt och vi har bland annat genomfört följande. Vi har i år grundligen rensat våra mindre dammar på golfbanan. De större dammarna rensar vi årligen. Under hösten 2022 har vi slagit ner högruffen som sen pressats till höbalar som vi har skänkt till en fårbonde i närheten av golfbanan. Totalt blev det 14 balar, ca 6,3 ton gräs som hon kommer kunna utfodra djuren under hösten och vintern.

Sedan ett par år tillbaka har vi börjat dressa med återvunnen sand. Sanden är återvunnen från schaktmassor som tvättas. Detta bidrar till minskad mängd avfall, mindre klimatpåverkan och en bättre livscykel för material.

Under vintertid gallrar vi i skogen, döda träd tas ner samt träd som skuggar finklippta ytor. Stockarna och grenarna läggs sedan på hög som får torka i ett par månader som i sin tur blir till flis som går ner till ett värmeverk ca 10 minuter bort. Det bidrar till värme till Stockholm samt minimal klimatpåverkan.

Arbetet med Lidingö Golfklubbs miljöarbete fortsätter och vi sätter hållbarhet i fokus för både golfbanan och klubblivet. 

Miljösektionen, Lidingö Golfklubb

Miljösektionen ombildades under 2018

Miljö- och klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Ett av FNs 17 globala hållbarhetsmål är att skydda vår planet och dess naturresurser. Lidingö Golfklubb arbetar aktivt med hållbarhet både utifrån miljöpåverkan men också utifrån golfens samhällsnytta.

LGK erhöll SGFs miljödiplom 2006 och vi har nu tagit steget vidare och erhållit miljömärkningen GEO-certifiering.

Golf Environment Organisation (GEO) är en icke-vinstdrivande organisation som vuxit fram sedan 1994 och grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar. GEO stöds av ett stort nätverk med partners.

GEO-certifiering är en internationell miljömärkning som innebär att klubben uppfyller högt uppställda hållbarhetskrav samt åtar sig att kontinuerligt förbättra arbetet inom både miljö och socialt ansvar.

Arbetet innebär att vi systematiskt kartlägger våra miljöpåverkande förbrukningar av bekämpningsmedel, konstgödsel, energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning.

Arbetet med miljön ska ständigt utvecklas för att skydda den biologiska mångfalden, ta ansvar för resursförbrukning, minska användning av miljöpåverkande medel, minska avfall samt se till att golfbanan är en plats för hälsa, rekreation och social tillvaro.

Effektiv användning av resurser leder till både mindre miljöpåverkan och lägre kostnader.

Miljösektionen består av:

Stephanie Göthman, ordförande

Anders Green

Adam Carlsson

Johan Gårdinger

Gunilla Sellberg

Johan Gernandt


Historia - Miljösektionen 2010

De senaste åren har miljöfrågorna fått allt större uppmärksamhet, inte minst med tanke på debatten om klimatförändringar. Allt fler företag, organisationer, klubbverksamheter och enskilda ansluter sig till att vilja bidra till en bättre framtida miljösituation. För vår del behöver det inte handla om stora förändringar, snarare om att se till vad vi kan göra i vår verksamhet, som kan leda till en mer hållbar utveckling.

Utgångsläget vad gäller miljöfrågorna kopplade till själva banan är mycket gott. I samband med ombyggnaden har ett antal olika åtgärder genomförts för att bidra till en bättre miljö. På vår nya bana använder vi t ex mindre konstgödsel och mindre bekämpningsmedel än tidigare tack vare valet av en tåligare typ av gräs, bättre dränering och ett bättre bevattningssystem.

Miljösektionen har även gjort en övergripande genomgång av klubbens energi- och resursförbrukning som leder till åtgärder för förbättrad närmiljö och dessutom i många fall lägre kostnader för energi och banskötsel.

Den ekologiska situationen på och kring banan har inventerats i samarbete med representanter från naturskyddsföreningen, vilka ger högt betyg till klubbens miljöarbete.

Det finns större biologisk mångfald på och i anslutning till banan än vad de flesta känner till. Vissa skeptiker anser generellt att golfbanor motverkar naturligt förekommande artrikedom. I jämförelse med ett skogslandskap eller ett villaområde visar det sig att en hel del ovanliga växter och djur har sina livsmiljöer i det öppna landskap som Lidingö golfbana utgör.

Vår inriktning är förstås att även i framtiden fortsätta att bidra till miljömässiga förbättringar och slå ett slag för den naturupplevelse som golfspelandet faktiskt utgör. Därför formuleras uppgiften för miljösektionens och Lidingö Golfklubbs miljöarbete som följer:

Vi skall vara medvetna om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har och sträva efter att ständigt förbättra den.

Detta uppnår vi genom ett aktivt miljöarbete inom klubben och i samverkan med utomstående som t ex kommun och naturvårdsföreningar.

Lidingö GK fastställde en Miljöpolicy 2008, och en Miljöplan 2009. Miljöplanen godkändes av SGF samma år och erhöll därmed SGFs Miljödiplom. En bra början. Under 2010 har vi jobbat vidare med energibesparing, avfallshantering och kartläggning av vår närmiljö. Vi har haft Lidingö Naturskyddsförening på rundvandring och fått tips om åtgärder som främjar eller bibehåller växt och djurlivet på och runt banan. I juni stod vi för kunskapsutbyte inom ”Classic Five” – Saltsjöbadens GK, Stockholms GK; Drottningholms GK, Djursholms GK och Lidingö GK. Vi har också deltagit i diverse föredrag och seminarier där olika miljöaspekter diskuterats.

Miljösektionens medlemmar är:

Bo Göthman Ordförande

Magnus Adén

Göran Dessen

Johan Gernandt

Dag Törnblom

Har du intresse för att delta i klubbens miljöarbete? Hör i så fall av dig till någon av ovanstående.