Banrådet 2024

Banrådets uppgift är att vara länken mellan medlemmar och styrelse i frågor kring banans skötsel och utveckling.

I syfte att åstadkomma största möjliga förbättringar av banan med de resurser vi har tillhands har Styrelsen och Banrådet, tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram en plan för vår banas långsiktiga utveckling. Tanken är att denna banutvecklingsplan skall utgöra en bruttolista med förslag på förbättringar av vår bana. Banrådets roll är sedan att prioritera de förbättringar som inkommit från medlemmarna och föreslå dessa till styrelsen för beslut (se den senaste versionen av vår Investeringsplan som pdf nedan).

Arbetsprocess

Banrådets ordinarie ledamöter är klubbchef, banchef samt en representant från dam- respektive herrsektionen. Dessa utgör arbetsgruppen och kommer att ha minst 4 protokollförda möten under året och fler om det behövs. Banrådet utser ordförande som är sammankallande och ansvarar för protokoll. För närvarande är Lars Waerland utsedd till ordförande.

Alla spelande sektioners ordförande är adjungerade i banrådet och ska samla in synpunkter från sina respektive sektioner (dam-, herr-, senior- och juniorsektion). Sektionsordförande eller annan utsedd person som representerar sektionen deltar på två möten under året, ett på våren och ett på hösten. Arbetsgruppen ansvarar för att stämma av, diskutera och prioritera de önskemål och synpunkter som inkommit. Dessa redovisas sedan för styrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte minst en gång per år. Styrelsen beslutar slutligen om de investeringar som ska göras. Arbetsgruppen ansvarar för löpande information till medlemmar via nyhetsbrev, information på hemsidan samt informationsmöte på klubben under inledningen av säsongen.      

För att vi i Banrådet skall kunna göra rätt prioriteringar är det viktigt att vi får in synpunkter och förslag från er medlemmar. Prata med oss i Banrådet eller någon av de sektionsansvariga för de spelande sektionerna. Du kan även skicka ett mail till banradet@lidingogk.se.   

Detta är planerat inför 2024:

Nytt övningsområde (vid övre parkeringen)
Behovet av nya övningsområden är mycket stort. För att öka medlemmarnas tillgång till bra övningsområden beslutade årsmötet 2021 att bygga ett nytt övningsområde norr om den övre parkeringen. Området har sedan utökats då det senare har stått klart att delar av området inte komma användas för en paddelhall.

Avsikten med övningsområdet är att det ska kunna nyttjas av medlemmarna samt betalande greenfeegäster. Gruppträning ska ske på andra övningsområden som "G17" och "Torpet".

Sådd kommer ske under 2024 och vi planerar öppna det nya övningsområdet under våren 2025 då det vuxit till sig ordentligt.

Det nya övningsområdet kommer att vara prioriterat att färdigställas under 2024 och därför avvaktar vi med andra större projekt under detta år.

Ny bunker vid 17:e green

I samband med att vi har materiel och maskiner på plats för att skapa bunkrar vid det nya övningsområdet så kommer vi även att skapa en ny greenbunker på hål 17 enligt banutvecklingsplanen. Bunkern är under projektering och kommer att färdigställas under våren. Vi kommer även att ändra lite på konturklippningen av hålet. Vi gör detta för att skapa en intressantare och mer utmanande hål för alla spelare.

Trädplantering mellan hål 17 och 18

Planer finns att under senhösten plantera träd i ruffen mellan hål 17 och 18. Syftet är att styra spelet mer till vänster från 17:e utslaget och på samma sätt styra spelet till vänster vid utslag från hål 18.

Prata gärna med oss i Banrådet (se lista nedan) direkt eller maila banradet@lidingogk.se

Banrådet 2024:

Helen Knudsen, Damsektionen

Adam Carlsson, Banchef

Anders Green, Klubbchef

Lars Waerland, Herrsektionen samt ordförande

Johan Benestam, (adjungerad)