Medlemskap & Avgifter


Medlemskap i Lidingö Golfklubb
I anslutning till Lidingö Golfklubbs stadgar § 10 beslutade höstmötet den 20 november 2003 att anta vissa riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb. Där framgår det bl.a. att medlemskapet uppdelas i följande kategorier:

Medlemskategorier:
•    Hedersmedlem
•    Kallad medlem
•    Medlem med spelrätt (senior, vardags, studerande och junior)
•    + 90
•    Greenfeemedlem,
•    Non resident
•    Passiv medlem
•    Medlem utan spelrätt

Spelrätten är personlig och återgår till klubben när medlemskapet upphör eller tidigare på begäran av medlemmen.

Vad som gäller vid intag av nya medlemmar har fastställts vid årsmötet 2011 samt extra årsmötet 2018 (juniorintag).

Byte av medlemskategori
Medlem äger rätt att senast den 1 november skriftligen till klubbens styrelse anmäla sitt intresse att byta medlemskategori.
Formulär för detta finns att hämta som en pdf-fil längst ner på sidan.

Klubbyten
Medlemsbyten med annan klubb beviljas av styrelsen och en förutsättning för byte är att medlemmen är aktiv senior. Byte kan ske med likvärdig klubb som har en organiserad kö av presumtiva medlemmar och där kötiden är minst 3 år. Med begreppet "likvärdig klubb" avses klubb som inte har sälj- eller överlåtbara spelrätter.

I samband med byte av klubb tar klubben ut den gällande inträdesavgiften på 10 000 kr.

Intagning av nya medlemmar
Klubben skall under 2012 ha maximalt 1196 medlemmar med spelrätt (senior- vardags- och juniormedlemmar). Maximala antalet medlemmar med spelrätt är en del av budgetbehandlingen och beslutas därför varje år vid årsmötet.

Medlemskön
Lidingö Golfklubb har idag en lång kö för medlemskap. Det finns 2 olika kategorier av köande.
- Personer med anhörigstatus
- Personer utan anhörigstatus

Totalt har vi cirka 1 800 personer i vår kö. Antalet platser som blir lediga varje år är alltför få för att täcka efterfrågan. Genom beslut av medlemsmötet skall vi varje år ta in 16 juniorer. Av de eventuellt resterande platserna går 50 % till köande med anhörigstatus och 50 % till kön som saknar anhörighetsstatus. Köande har möjlighet att vid två tillfällen tacka nej utan att tappa sin plats, därefter ställs man sist i kön efter beslut vid årsmötet 24 mars 2011.

Anhörigstatus: - Maka/make eller sambo till medlem med spelrätt (Med sambo menas ett stadigvarande
parförhållande med gemensamt hushåll där paret bor tillsammans)
 - Barn eller syskon till medlem med spelrätt. (Gäller ej junior med 1-årig spelrätt.)
Den sökande får fylla högst 21 år det år anhörigstatus beviljas.
 - Förälder till juniormedlem med spelrätt. (Gäller ej junior med 1-årig spelrätt.)
 - Anhörig, som ställt sig i kön efter den 24 mars 2011, får anhörigstatus efter 2 år (beslut på årsmötet 24 mars 2011)

Man får ställa sig i kö från och med det år som man fyller 7 år. Att ställa sig i kö kostar, from 2024, 400 kronor för seniorer och 250 kr för juniorer och den årliga avgiften för att behålla sin plats i kön är densamma. Som köande får man tillgång till samma information från klubben som medlemmarna samt specialerbjudanden om reducerad greenfee vid vissa tillfällen.

Mer information om medlemskap för juniorer finns längst ner på sidan i dokumentet som heter "Modell för juniorintag 20180613".

Ansökan om medlemskap i LGK skall vara skriftlig och skickas till Lidingö Golfklubb.

Se fil nedan för ansökan om medlemskap. Medlemskategorier specificering

Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag från styrelsen.

Medlem med spelrätt

Medlemskap med spelrätt (seniormedlem, vardagsmedlem och juniormedlem) tilldelas av styrelsen fysiska personer i klubbens spelrättskö enligt riktlinjer, som fastställts av årsmötet. En medlem med spelrätt skall ha erlagt medlemslån. Särskilda regler gäller för juniorer.

Vardagsmedlem får spela endast vardagar med start innan klockan 15.00 (får delta i klubbtävlingar på vardagar oavsett starttid). Övriga tider betalas greenfee, motsvarande för spel med medlem. Antalet vardagsmedlemmar begränsas till 190 personer.  Om kö skulle uppstå till denna kategori, gäller principen inträdesdatum i klubben.

Studerandemedlem gäller för de som är 22-26 år mot uppvisande av studielegitimation eller intyg från högskola. Årsavgiften är mitt emellan junior och fullt betalande medlem.

Medlem som vill utträda ur klubben, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart eller vid den senare tidpunkt, som angivits i anmälan, ha lämnat klubben.

+ 90

Aktiv medlem, som det år han eller hon fyller 90 år, erbjuds denna kategori efter beslut i styrelsen. Denna kategori räknas inte in bland aktiva medlemmar. 

Non Resident Membership

Non Resident behåller sitt Golf-ID och sitt medlemskap, vilket möjliggör greenfeespel utomlands och i Sverige utan ytterligare klubbtillhörighet. Spel på Lidingö GK kan ske mot greenfee enligt regler för spel med medlem. 

I övrigt gäller följande:

-    Övergång till medlemskategorin och återgång till aktivt medlemskap beslutas av styrelsen efter ansökan och beredning.
-    Medlemskapet är öppet för aktiva medlemmar som fullgjort samtliga ekonomiska förpliktelser gentemot klubben.
-    En förutsättning är att medlemmen är mantalsskriven och/eller kan styrka ett varaktigt heltidsboende på annan ort och inte kan spela dagligen på klubben eller bosatt utanför Sveriges gränser under den tid som detta medlemskap innehas.
-    Tiden för medlemskategorin ska styrkas och omprövas årligen.

Passiv medlem (Medlem med vilande spelrätt)

Begränsas till max 100 personer. Man kan vara passiv medlem i högst fem år. Dessa äger inte rätt att spela på banan och får inte heller medlemskort från klubben.

Medlem utan spelrätt

Denna kategori avser medlemmar slutat spela golf p.g.a. ålderskäl, men som önskar kvarstå som medlem i klubben. Den som valt denna kategori kan inte återgå till aktivt medlemskap.

Styrelsen utser kallade medlemmar.

 


Årsavgifter 2024

Alla belopp är i SEK

Medlemmar med spelrätt

- aktiv senior 10 400
- vardags 8 000
- junior  4 150
- studerande 6 900
- +90 år 3 000
- non resident 3 400
-hedersmedlemmar 0

 
Medlemmar med vilande spelrätt (Passiv medlem)

- medlemmar 22 år och äldre 1 900
- medlemmar 21 och yngre 1 000

 

Serviceavgifter

- damskåp 300
- herrskåp korta 300
- herrskåp långa 800
- batteriladdare 450
- vagnplats 40 under 600
- vagnplats 40 över 400
- vagnplats 60 under 1 000
- vagnplats 60 över 700
- vagnplats 80 under 1 250
- bilavgifter medlem 350
- bilavgifter gäster 600
- bilavgifter årshyra 5 500

 

Inträdesavgift

Inträdesavgift är 10 000. Avgiften betalas inte tillbaka vid ev utträde ur klubben. Person under 29 års ålder betalar sin inträdesavgift i 2 eller 3 steg. Vid 25 års ålder skall det inbetalda beloppet eller det ackumulerade inbetalda beloppet uppgå till 7 500 för att senast vid 29 års ålder vara fullt ut betalt, 10 000.

Medlemslån

Nya medlemmar 22 år och äldre betalar medlemslån på 30 000 det första året. 
För nya juniormedlemmar gäller att medlemslån ska betalas senast det år personen fyller 30 år.

(Fr o m 2015 är den s k lånetrappan för juniorer avvecklad.)


Ladda ner blankett för ansökan om medlemskap samt byte av medlemskategori här nedan