Stadgar & Förseelser

Stadgar samt Riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb

Stadgarna är fastställda sedan 9 april 2019

Förseelser regleras i Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015 utgiven av Svenska Golfförbundet

 

STADGAR

Allmänna bestämmelser (§ 1 – 14)

Årsmöte extra årsmöte (§ 15 – 22)

Valberedning, revision, styrelse (§ 23 – 28)

Riktlinjer för medlemskap

för Lidingö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1933 med hemort i Lidingö.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ, VISION OCH VÄRDEGRUND
Idrott är fysisk aktivitet, som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. 

Idrottens verksamhetsidé

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Idrottens Vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.  

*  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. (Gällande från Riksidrottsmötet 2015)
Idrott är fysisk aktivitet, som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Lidingö Golfklubb (klubben) har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Stockholms Golfförbund (GDF) samt Stockholms Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskild utsedd person eller flera.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

7 § Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om stadgeändring skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om det strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § Upplösning av klubben
För upplösning av klubben krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten. Vid det första skall beslutet biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid det andra mötet, som skall äga rum tidigast två (2) månader efter det första, gäller för beslut enkel majoritet.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, bestyrkta avskrifter av styrelse- och mötesprotokollen i ärendet, revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § Förfogande över klubbens tillgångar
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen, eller av den som styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt §11, 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. i RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre (3) dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.  

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart eller vid den senare tidpunkt,som angivits i anmälan, ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra detta inom trettio (30) dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tremånader från förfallodatum (han att betala det) och beviljar styrelsen inte anstånd skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst fjorton (14) dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex (6) månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter.

Medlem i klubben   
                    
• har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om klubbens verksamhet,
• skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
• har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av medlemslån till klubben senast ett (1) år efter utträdet,
• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubborgan samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

Medlem i klubben
• får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
• skall betala de avgifter som beslutats av klubben,
• skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutats av klubben,
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, deltaga i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser, som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före den 30 april på tid, som bestämmes av föregående årsmöte och på plats, som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre (3) veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämple) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast tio (10) dagar före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelse får avge förslag som behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt
Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst arton (18) år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder kan en för ett specifikt angivet möte dagtecknad och bevittnad fullmakt lämnas till annan röstberättigad medlem. Medlem får genom fullmakt företräda högst en (1) annan medlem.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § Beslutsförhet
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet eller företrädda genom fullmakt enligt föregående paragraf. 

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt § 8 och § 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag. 

20 § Valbarhet
Valbar till klubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män ertersträvas samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

21 § Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Klubbens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av inträdesavgifter, medlems- och spelrättsavgifter, eventuella andra avgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och därefter i tid inkomna motioner.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter utöver ordförande.
 13. Val av
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år;
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  c. en (1) auktoriserad revisor och en (1) suppleant, eller revisionsbolag, för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga;
  d. en (1) ledamot i valberedningen för en tid av fyra (4) år;
  e. ombud till GDF-möte
 14. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte.
 15. Övriga frågor. (Information och diskussion) 

  I val av revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag får styrelsens ledamöter inte deltaga. Detta gäller såväl de ledamöter, vars mandat upphört i anslutning till årsmötet, som vid mötet nyvalda ledamöter.

  Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju (7) dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra möte får endast det som föranlett mötet upptagas till behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17, § 18 och 19 §.

VALBEREDNING

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen skall förbereda kommande val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt ledamöter av valberedningen. Om styrelsen så begär, skall valberedningen medverka med framtagning av förslag till personer att utses till ledamöter i klubbens kommittéer och sektioner.

Valberedningen består av fyra (4) ledamöter, vilka väljs av årsmöte. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Ledamöterna väljs på fyra (4) år och på sådant sätt att beredningen förnyas med en person per år. Ledamot, vars mandattid utgått, får ånyo inte inväljas i valberedningen förrän efter ytterligare ett (1) år.

Styrelsen utser inom sig en kontaktperson för valberedningen. Om valberedningen så beslutar, må kontaktpersonen deltaga i sammanträde med valberedningen

Valberedningens ledamöter väljer omedelbart efter årsmöte inom sig ordförande för tiden till nästa årsmöte. Vid sådant val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Valberedningen skall senast den 1 januari varje år informera medlemmarna om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå samt huruvida avsägelse föreligger för återval. Valberedningen skall i samband därmed från medlemmarna begära förslag till ordförande, styrelseledamöter, revisorer och ledamöter i valberedningen.

Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före medlemsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och ledamöter i valberedningen.

Varje medlem har rätt att vid medlemsmöte föreslå andra kandidater till befattningar än de valberedningen föreslagit.

REVISION

24 § Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.
Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre (3) veckor före årsmötet.

STYRELSE 

25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och fyra till åtta (4–8) övriga ledamöter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män eftersträvas samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Om ledamot avgår under mandatperioden får styrelsen adjungera ny ledamot fram till nästa årsmöte. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattningshavare inom styrelsen.

26 § Åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs i enlighet med av årsmötet fattade beslut.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Ett särskilt dokument skall upprättas, som beskriver klubbens övergripande mål- och verksamhetsinriktning. Årsmötet kan årligen ompröva dess innehåll.

Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
• verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget,
• med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
• tillse att klubben har en ändamålsenlig organisation,
• ansvara för och förvalta klubbens tillgångar och skulder enligt god redovisningssed. Beträffande fast egendom gäller    att väsentliga förändringar skall godkännas av årsmöte,
• lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed,
• upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje verksamhetsår samt förbereda årsmötet.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § Överlämnande av beslutanderätt
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, dotterbolagsstyrelse, annat organ inom klubben, enskild medlem eller anställd.

Ansvarsfördelningen inom klubben skall årligen fastställas i skriftlig arbetsordning.
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.Riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb

I anslutning till Lidingö Golfklubbs stadgar § 10 beslutade höstmötet den 20 november 2003 att anta följande riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb:

Medlemskap
Medlemskapet uppdelas i följande kategorier:

• Hedersmedlem
• Kallad medlem
• Medlem med spelrätt (seniormedlem, vardagsmedlem och juniormedlem)
• Medlem med vilande spelrätt
• Medlem utan spelrätt

Spelrätten är personlig och återgår till klubben när medlemskapet upphör eller tidigare på begäran av medlemmen.

Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter och eventuell skyldighet för medlem att lämna lån till klubben.

Kallad medlem
Kallad medlem utses av styrelsen. Kallad medlem är under 10 år, räknat från och med året efter kallelsen, befriad från avgifter.

Medlem med spelrätt
Medlemskap med spelrätt (seniormedlem, vardagsmedlem och juniormedlem) tilldelas av styrelsen fysiska personer i klubbens spelrättskö enligt riktlinjer, som fastställts av årsmötet. En medlem med spelrätt skall ha erlagt medlemslån. Särskilda regler gäller för juniorer. Medlem som önskar utträda ur klubben skall senast den 31 december skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem med vilande spelrätt
Styrelsen kan efter skriftlig ansökan, inom fastställd kvot, bevilja medlem med spelrätt eller greenfeemedlem vilande spelrätt för ett år i taget dock högst i fem år. Skäl för vilande spelrätt kan vara tillfällig bortavaro, sjukdom, graviditet eller annat speciellt skäl. Juniormedlem skall normalt inte beviljas vilande spelrätt.
Medlem med vilande spelrätt (som inte är medlem i någon annan erkänd golfklubb) äger ej rätt att spela på banan, ej heller rätt att spela som greenfeegäst på andra banor. En medlem med vilande spelrätt kan efter ansökan hos styrelsen övergå till någon av kategorierna seniormedlem, vardagsmedlem eller greenfeemedlem. Inför återinträdet placeras vederbörande först i intagningskön och med sitt ursprungliga datum för medlemskap som ”anmälningsdatum”. En medlem med vilande spelrätt skall betala samma medlemslån som om han vore medlem med spelrätt eller greenfeemedlem

Medlem utan spelrätt
Medlem med vilande spelrätt som vid utgången av den beviljade viloperioden inte önskar återta sin spelrätt kan bli ”Medlem utan spelrätt”. Medlemmen hänvisas då, för att återfå sin spelrätt, till kön avseende spelrätt. Detsamma gäller även medlem, som frivilligt avstår från sin spelrätt.

Byte av kategori
Ansökan hos styrelsen om byte av medlemskategori skall göras senast den 1 november. Särskild utmärkelse Medlem, som gjort klubben stora tjänster eller gjort stora idrottsliga prestationer kan tilldelas särskild utmärkelse enligt de riktlinjer, som fastställs av årsmötet.

 

Förseelser

Förseelser som "strider mot klubbens verksamhet och ändamål" kan leda till en eller flera disciplinära åtgärder. Detta regleras i Spel- och Tävlingshandbok 2012-2015 utgiven av Svenska Golfförbundet. Nedan sammanfattas riktlinjerna för hantering av dessa frågor på Lidingö Golfklubb.

Åtgärd mot förseelser
Följande åtgärder, en eller flera, kan vidtas:
-  Avvisad från klubbens område
-  Disciplinär åtgärd
-  Uteslutning
-  Bestraffning.

Innebörden i respektive åtgärd finns beskriven i Spel- och Tävlingshandbok 2012-2015 (se kapitel 13).

Hantering
- Styrelsen delegerar till klubbdirektören att inom ramen för klubbens löpande verksamhet hantera frågor kring förseelser som "strider mot klubbens verksamhet och ändamål" samt att hantera åtgärder mot förseelser som resulterar i utestängning från klubbens aktiviteter och/eller varning. Klubbdirektören meddelar skriftligen den som åtgärden avser samt redovisar fallet för styrelsen.

- I fråga om uteslutning (se bilaga B) ska frågan utredas av klubbdirektören och föreläggas styrelsen för beslut.

- Bestraffning kan endast "utdömas" av GDF eller SGF.


Rutin
I händelse av en förseelse skall:
- händelsen dokumenteras skriftligen
- beslutet om åtgärd dokumenteras skriftligen med motivering
- dokumentationen arkiveras på klubben.

När två parter är inblandade i en förseelse bör båda parter höras och få lämna sina redogörelser för händelsen innan åtgärd beslutas och meddelas. I de fall där jäv skulle kunna hävdas (misstänkas) bör dessutom en neutral person delta. Begäran om skriftlig redogörelse för händelsen kan i vissa fall vara att rekommendera.

Dessa riktlinjer har uppdaterats och godkänts vid styrelsemöte i Lidingö GK den 13 december 2005.

 

Bilaga A
Utdrag ur Spel- och Tävlingshandbok 2012-2015 utgiven av Svenska Golfförbundet.

DISCIPLINÄR ÅTGÄRD, UTESLUTNING OCH BESTRAFFNING
Förseelser mot golfreglerna behandlas i Regler for Golfspel 2012-2015. Det är att märka att den spelare som av tävlingsledning eller tävlingsdomare t.ex. diskvalificerats från en tävling också kan bestraffas enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar enligt nedan för samma förseelse.

Förseelser som strider mot klubbens verksamhet och ändamål enligt klubbens stadgar, ordningsföreskrifter m.m. kan leda till en eller flera av nedanstående åtgärder.

Avvisad från klubbens område
Medlemmar eller gäster som flagrant bryter mot klubbens ordningsföreskrifter rörande uppträdande på banan, övningsområden eller klubbhus får avvisas från klubbens område av bemyndigad person (t.ex. Intendent, Greenkeeper eller Tävlingsledare). Klubben kan rapportera händelsen vidare till gästspelares hemmaklubb for vidare handläggning.

Disciplinär åtgärd
Inom ramen for klubbens löpande verksamhet kan klubben, i begränsad omfattning, vidtaga disciplinär åtgärd mot medlem i klubben under mycket kort tid (max 14 dagar). En sådan disciplinär åtgärd - kan kallas utestängning - är inte någon form av bestraffning utan en åtgärd av intern ordningsskapande karaktär. Således äger medlemmen rätt till sitt medlemskort/noteringshäfte under denna tid. Beslut om disciplinär åtgärd ska ske i så nära anslutning till förseelsen som möjligt. Beslutet kan ej överklagas.

Medlemmen kan då utestängas från samtliga eller enskilda aktiviteter, t.ex. klubbens tränings- eller tävlingsverksamhet. Det senare kan även gälla representation i seriespel och rikstäckande finaler.

Uteslutning
En klubb kan, som nämnts ovan och om klubbens stadgar medger detta, skriftligen meddela varning till en medlem som på något sätt misskött sig men där tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger.

En klubbstyrelse har som närmare sägs i klubbens stadgar rätt att utesluta en medlem ur den egna klubben. En uteslutning behöver inte gälla för all framtid utan kan begränsas till att omfatta viss tid, i så fall högst sex månader. Klubbstyrelsen skall innan beslut om uteslutning fattas ta hänsyn till om varning tidigare utdelats.

Tidsbegränsade såväl som icke tidsbegränsade uteslutningar leder till att medlemmen tappar sitt medlemskap och därmed alla sina rättigheter, men också de skyldigheter, gentemot klubben som följer av ett medlemskap. Beslut i GK kan överklagas till SGF:s Juridiska Nämnd.

Bestraffning
Förseelser mot tävlingsbestämmelser/regler kan leda till bestraffning och påföljd.

Med bestraffning avses i detta sammanhang en åtgärd mot en klubb, enskild medlem m.fl. enligt 14 kapitel i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Förseelser som kan medföra bestraffning anges uttömmande i kapitlets 2:a paragraf och omfattar bl.a. brott mot SGF:s tävlingsregler och - bestämmelser. Bestraffning kan komma ifråga inte bara för förseelse som begåtts under tävling och övnings- och sällskapsspel utan också i annat samband med idrottsutövning.

Påföljderna är tillrättavisning, avstängning (tidigare kallad diskvalifikation) högst två år och böter högst 500 000 kronor. En klubbstyrelse har inte i något fall rätt att vidta en sådan åtgärd, utan skriftlig anmälan skall skyndsamt göras till i första instans resp. GDF (särskild blankett finns på SGF:s hemsida).

Skriftlig anmälan, som skall vara undertecknad av anmälaren, skall innehålla:
- namn på den anmälde
- tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången
- beskrivning av närmare omständigheter rörande det inträffade
- uppgifter om den bevisning som åberopas.

Beslut i GDF kan överklagas till SGF:s Juridiska Nämnd.

Bilaga B
Utdrag ur stadgar för Lidingö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1933 med hemort i Lidingö. Stadgarna är fastställda den 28 oktober 2004.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst fjorton (14) dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex (6) månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre (3) dagar sändas till den beslutet avser.