Valberedningen informerar

Publicerat: 2023-11-20 - 10:15 - Skrivet av Anders Green

Enligt 23 § i LGK:s stadgar ska Valberedningen senast den 1 januari varje år informera medlemmarna om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå samt huruvida avsägelse föreligger för återval.

I den nuvarande styrelsen har vi idag Per Bystedt som sitter till kommande årsmöte 2024 som styrelsens ordförande. Han ställer sig positiv till att bli vald för ytterligare 1 år (väljs 1 år i taget).

Ledamöter som står inför omval 2024 är: Max Hamberg, Sofia Sirvell, Stephanie Göthman och Maja Uebel. Samtliga ställer sig positiva till omval för ytterligare en period på två år.

Gustav Svensson, Robert Ekelund och Karin Wesslén sitter som ordinarie ledamöter tills årsmötet 2025.

Valberedningen ska förnyas med en person varje år. Hanna Grevelius som lämnar sitt uppdrag 2024 ska ersättas av en kvinna då valberedningen skall bestå av två kvinnor och två män.

Nuvarande revisorer Fredrik Dellström och Mats Myhrgren (suppleant) ställer sig positiva till att bli omvalda för ytterligare 1 år.

Medlem som önskar inkomma med ytterligare förslag till val av ordförande, styrelseledamöter, valberedare eller revisorer, ombeds inkomma med dessa senast den 12 mars 2024 under adress:

 Valberedningen Lidingö Golfklubb, Box 1035, 181 21 Lidingö eller per e-post till ledamöternas adresser enligt nedan.

Hanna Grevelius - hanna.grevelius@gmail.com

Johan Gernandt -  johan.gernandt@gmail.com

Fredrik Westerman – fredrik.westerman@gmail.com

Karin Olebratt - karin.olebratt@gmail.com

 

Valberedningen genom sammankallande Hanna Grevelius

Lidingö den 19 november 2023