Medlemskap

Medlemskap i Lidingö Golfklubb
I anslutning till Lidingö Golfklubbs stadgar § 10 beslutade höstmötet den 20 november 2003 att anta vissa riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb. Där framgår det bl.a. att medlemskapet uppdelas i följande kategorier:

- Hedersmedlem
- Kallad medlem
- Medlem med spelrätt (senior, vardags, studerande och junior)
- +90
- Medlem med vilande spelrätt
- Medlem utan spelrätt

Spelrätten är personlig och återgår till klubben när medlemskapet upphör eller tidigare på begäran av medlemmen.

Vad som gäller vid intag av nya medlemmar har fastställts vid årsmötet 2011 samt extra årsmötet 2018 (juniorintag).

Byte av medlemskategori
Medlem äger rätt att senast den 1 november skriftligen till klubbens styrelse anmäla sitt intresse att byta medlemskategori.
Formulär för detta finns att hämta som en pdf-fil längst ner på sidan.

Klubbyten
Medlemsbyten med annan klubb beviljas av styrelsen och en förutsättning för byte är att medlemmen är aktiv senior. Byte kan ske med likvärdig klubb som har en organiserad kö av presumtiva medlemmar och där kötiden är minst 3 år. Med begreppet "likvärdig klubb" avses klubb som inte har sälj- eller överlåtbara spelrätter.

I samband med byte av klubb tar klubben ut den gällande inträdesavgiften på 10 000 kr.

Intagning av nya medlemmar
Klubben skall under 2012 ha maximalt 1196 medlemmar med spelrätt (senior- vardags- och juniormedlemmar). Maximala antalet medlemmar med spelrätt är en del av budgetbehandlingen och beslutas därför varje år vid årsmötet.

Medlemskön
Lidingö Golfklubb har idag en lång kö för medlemskap. Det finns 2 olika kategorier av köande.
- Personer med anhörigstatus
- Personer utan anhörigstatus

Totalt har vi cirka 1 500 personer i vår kö. Antalet platser som blir lediga varje år är alltför få för att täcka efterfrågan. Genom beslut av medlemsmötet skall vi varje år ta in 16 juniorer. Av de eventuellt resterande platserna går 50 % till köande med anhörigstatus och 50 % till kön som saknar anhörighetsstatus. Köande har möjlighet att vid två tillfällen tacka nej utan att tappa sin plats, därefter ställs man sist i kön efter beslut vid årsmötet 24 mars 2011.

Anhörigstatus: - Maka/make eller sambo till medlem med spelrätt (Med sambo menas ett stadigvarande
parförhållande med gemensamt hushåll där paret bor tillsammans)
 - Barn eller syskon till medlem med spelrätt. (Gäller ej junior med 1-årig spelrätt.)
Den sökande får fylla högst 21 år det år anhörigstatus beviljas.
 - Förälder till juniormedlem med spelrätt. (Gäller ej junior med 1-årig spelrätt.)
 - Anhörig, som ställt sig i kön efter den 24 mars 2011, får anhörigstatus efter 2 år (beslut på årsmötet 24 mars 2011)

Man får ställa sig i kö från och med det år som man fyller 7 år. Att ställa sig i kö kostar, from 2019, 350 kronor för seniorer och 200 kr för juniorer och den årliga avgiften för att behålla sin plats i kön är densamma. Som köande får man tillgång till samma information från klubben som medlemmarna samt specialerbjudanden om reducerad greenfee vid vissa tillfällen.

Mer information om medlemskap för juniorer finns längst ner på sidan i dokumentet som heter "Modell för juniorintag 20180613".

Ansökan om medlemskap i LGK skall vara skriftlig och skickas till Lidingö Golfklubb.

Ladda ner blankett för ansökan om medlemskap samt byte av medlemskategori här nedan!