Valberedning och revisiorer


VALBEREDNINGEN skall förbereda kommande val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt ledamöter av valberedningen. Om styrelsen så begär, skall valberedningen medverka med framtagning av förslag till personer att utses till ledamöter i klubbens kommittéer och sektioner. Valberedningen består av 4 ledamöter, vilka väljs av årsmöte. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Ledamöterna väljs på 4 år och på sådant sätt att beredningen förnyas med en person per år. Ledamot, vars mandattid utgått, får ånyo inte inväljas i valberedningen förrän efter ytterligare 1 år.

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.

Valberedningen består av följande personer:

Johan Gernandt

Karin Olebratt

Hanna Grevelius

Fredrik Westerman