Förseelser

Förseelser

Förseelser som "strider mot klubbens verksamhet och ändamål" kan leda till en eller flera disciplinära åtgärder. Detta regleras i Spel- och Tävlingshandbok 2012-2015 utgiven av Svenska Golfförbundet. Nedan sammanfattas riktlinjerna för hantering av dessa frågor på Lidingö Golfklubb.

Åtgärd mot förseelser
Följande åtgärder, en eller flera, kan vidtas:
-  Avvisad från klubbens område
-  Disciplinär åtgärd
-  Uteslutning
-  Bestraffning.

Innebörden i respektive åtgärd finns beskriven i Spel- och Tävlingshandbok 2012-2015 (se kapitel 13).

Hantering
- Styrelsen delegerar till klubbdirektören att inom ramen för klubbens löpande verksamhet hantera frågor kring förseelser som "strider mot klubbens verksamhet och ändamål" samt att hantera åtgärder mot förseelser som resulterar i utestängning från klubbens aktiviteter och/eller varning. Klubbdirektören meddelar skriftligen den som åtgärden avser samt redovisar fallet för styrelsen.

- I fråga om uteslutning (se bilaga B) ska frågan utredas av klubbdirektören och föreläggas styrelsen för beslut.

- Bestraffning kan endast "utdömas" av GDF eller SGF.


Rutin
I händelse av en förseelse skall:
- händelsen dokumenteras skriftligen
- beslutet om åtgärd dokumenteras skriftligen med motivering
- dokumentationen arkiveras på klubben.

När två parter är inblandade i en förseelse bör båda parter höras och få lämna sina redogörelser för händelsen innan åtgärd beslutas och meddelas. I de fall där jäv skulle kunna hävdas (misstänkas) bör dessutom en neutral person delta. Begäran om skriftlig redogörelse för händelsen kan i vissa fall vara att rekommendera.

Dessa riktlinjer har uppdaterats och godkänts vid styrelsemöte i Lidingö GK den 13 december 2005.

 

Bilaga A
Utdrag ur Spel- och Tävlingshandbok 2012-2015 utgiven av Svenska Golfförbundet.

DISCIPLINÄR ÅTGÄRD, UTESLUTNING OCH BESTRAFFNING
Förseelser mot golfreglerna behandlas i Regler for Golfspel 2012-2015. Det är att märka att den spelare som av tävlingsledning eller tävlingsdomare t.ex. diskvalificerats från en tävling också kan bestraffas enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar enligt nedan för samma förseelse.

Förseelser som strider mot klubbens verksamhet och ändamål enligt klubbens stadgar, ordningsföreskrifter m.m. kan leda till en eller flera av nedanstående åtgärder.

Avvisad från klubbens område
Medlemmar eller gäster som flagrant bryter mot klubbens ordningsföreskrifter rörande uppträdande på banan, övningsområden eller klubbhus får avvisas från klubbens område av bemyndigad person (t.ex. Intendent, Greenkeeper eller Tävlingsledare). Klubben kan rapportera händelsen vidare till gästspelares hemmaklubb for vidare handläggning.

Disciplinär åtgärd
Inom ramen for klubbens löpande verksamhet kan klubben, i begränsad omfattning, vidtaga disciplinär åtgärd mot medlem i klubben under mycket kort tid (max 14 dagar). En sådan disciplinär åtgärd - kan kallas utestängning - är inte någon form av bestraffning utan en åtgärd av intern ordningsskapande karaktär. Således äger medlemmen rätt till sitt medlemskort/noteringshäfte under denna tid. Beslut om disciplinär åtgärd ska ske i så nära anslutning till förseelsen som möjligt. Beslutet kan ej överklagas.

Medlemmen kan då utestängas från samtliga eller enskilda aktiviteter, t.ex. klubbens tränings- eller tävlingsverksamhet. Det senare kan även gälla representation i seriespel och rikstäckande finaler.

Uteslutning
En klubb kan, som nämnts ovan och om klubbens stadgar medger detta, skriftligen meddela varning till en medlem som på något sätt misskött sig men där tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger.

En klubbstyrelse har som närmare sägs i klubbens stadgar rätt att utesluta en medlem ur den egna klubben. En uteslutning behöver inte gälla för all framtid utan kan begränsas till att omfatta viss tid, i så fall högst sex månader. Klubbstyrelsen skall innan beslut om uteslutning fattas ta hänsyn till om varning tidigare utdelats.

Tidsbegränsade såväl som icke tidsbegränsade uteslutningar leder till att medlemmen tappar sitt medlemskap och därmed alla sina rättigheter, men också de skyldigheter, gentemot klubben som följer av ett medlemskap. Beslut i GK kan överklagas till SGF:s Juridiska Nämnd.

Bestraffning
Förseelser mot tävlingsbestämmelser/regler kan leda till bestraffning och påföljd.

Med bestraffning avses i detta sammanhang en åtgärd mot en klubb, enskild medlem m.fl. enligt 14 kapitel i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Förseelser som kan medföra bestraffning anges uttömmande i kapitlets 2:a paragraf och omfattar bl.a. brott mot SGF:s tävlingsregler och - bestämmelser. Bestraffning kan komma ifråga inte bara för förseelse som begåtts under tävling och övnings- och sällskapsspel utan också i annat samband med idrottsutövning.

Påföljderna är tillrättavisning, avstängning (tidigare kallad diskvalifikation) högst två år och böter högst 500 000 kronor. En klubbstyrelse har inte i något fall rätt att vidta en sådan åtgärd, utan skriftlig anmälan skall skyndsamt göras till i första instans resp. GDF (särskild blankett finns på SGF:s hemsida).

Skriftlig anmälan, som skall vara undertecknad av anmälaren, skall innehålla:
- namn på den anmälde
- tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången
- beskrivning av närmare omständigheter rörande det inträffade
- uppgifter om den bevisning som åberopas.

Beslut i GDF kan överklagas till SGF:s Juridiska Nämnd.


Bilaga B
Utdrag ur stadgar för Lidingö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1933 med hemort i Lidingö. Stadgarna är fastställda den 28 oktober 2004.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst fjorton (14) dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex (6) månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre (3) dagar sändas till den beslutet avser.