Miljösektionen

Miljösektionen ombildad 2018

Miljö- och klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Ett av FNs 17 globala hållbarhetsmål är att skydda vår planet och dess naturresurser. Lidingö Golfklubb arbetar aktivt med hållbarhet både utifrån miljöpåverkan men också utifrån golfens samhällsnytta.

LGK erhöll SGFs miljödiplom 2006 och vi har nu tagit steget vidare och erhållit miljömärkningen GEO-certifiering.

Golf Environment Organisation (GEO) är en icke-vinstdrivande organisation som vuxit fram sedan 1994 och grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar. GEO stöds av ett stort nätverk med partners.

GEO-certifiering är en internationell miljömärkning som innebär att klubben uppfyller högt uppställda hållbarhetskrav samt åtar sig att kontinuerligt förbättra arbetet inom både miljö och socialt ansvar.

Arbetet innebär att vi systematiskt kartlägger våra miljöpåverkande förbrukningar av bekämpningsmedel, konstgödsel, energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning.

Arbetet med miljön ska ständigt utvecklas för att skydda den biologiska mångfalden, ta ansvar för resursförbrukning, minska användning av miljöpåverkande medel, minska avfall samt se till att golfbanan är en plats för hälsa, rekreation och social tillvaro.

Effektiv användning av resurser leder till både mindre miljöpåverkan och lägre kostnader.

Miljösektionen består av:

Stephanie Göthman, ordförande

Anders Green

Adam Carlsson

Johan Gårdinger

Gunilla Sellberg

Johan Gernandt


Historia - Miljösektionen 2010

De senaste åren har miljöfrågorna fått allt större uppmärksamhet, inte minst med tanke på debatten om klimatförändringar. Allt fler företag, organisationer, klubbverksamheter och enskilda ansluter sig till att vilja bidra till en bättre framtida miljösituation. För vår del behöver det inte handla om stora förändringar, snarare om att se till vad vi kan göra i vår verksamhet, som kan leda till en mer hållbar utveckling.

Utgångsläget vad gäller miljöfrågorna kopplade till själva banan är mycket gott. I samband med ombyggnaden har ett antal olika åtgärder genomförts för att bidra till en bättre miljö. På vår nya bana använder vi t ex mindre konstgödsel och mindre bekämpningsmedel än tidigare tack vare valet av en tåligare typ av gräs, bättre dränering och ett bättre bevattningssystem.

Miljösektionen har även gjort en övergripande genomgång av klubbens energi- och resursförbrukning som leder till åtgärder för förbättrad närmiljö och dessutom i många fall lägre kostnader för energi och banskötsel.

Den ekologiska situationen på och kring banan har inventerats i samarbete med representanter från naturskyddsföreningen, vilka ger högt betyg till klubbens miljöarbete.

Det finns större biologisk mångfald på och i anslutning till banan än vad de flesta känner till. Vissa skeptiker anser generellt att golfbanor motverkar naturligt förekommande artrikedom. I jämförelse med ett skogslandskap eller ett villaområde visar det sig att en hel del ovanliga växter och djur har sina livsmiljöer i det öppna landskap som Lidingö golfbana utgör.

Vår inriktning är förstås att även i framtiden fortsätta att bidra till miljömässiga förbättringar och slå ett slag för den naturupplevelse som golfspelandet faktiskt utgör. Därför formuleras uppgiften för miljösektionens och Lidingö Golfklubbs miljöarbete som följer:

Vi skall vara medvetna om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har och sträva efter att ständigt förbättra den.

Detta uppnår vi genom ett aktivt miljöarbete inom klubben och i samverkan med utomstående som t ex kommun och naturvårdsföreningar.

Lidingö GK fastställde en Miljöpolicy 2008, och en Miljöplan 2009. Miljöplanen godkändes av SGF samma år och erhöll därmed SGFs Miljödiplom. En bra början. Under 2010 har vi jobbat vidare med energibesparing, avfallshantering och kartläggning av vår närmiljö. Vi har haft Lidingö Naturskyddsförening på rundvandring och fått tips om åtgärder som främjar eller bibehåller växt och djurlivet på och runt banan. I juni stod vi för kunskapsutbyte inom ”Classic Five” – Saltsjöbadens GK, Stockholms GK; Drottningholms GK, Djursholms GK och Lidingö GK. Vi har också deltagit i diverse föredrag och seminarier där olika miljöaspekter diskuterats.

Miljösektionens medlemmar är:

Bo Göthman Ordförande

Magnus Adén

Göran Dessen

Johan Gernandt

Dag Törnblom

Har du intresse för att delta i klubbens miljöarbete? Hör i så fall av dig till någon av ovanstående.