Golfbil 2020

Våra nya fina blå bilar

Våra nya fina blå bilar

Lidingö GK har golfbilar för uthyrning. De är i första hand avsedda för spelare med läkarintyg. Hyresman måste ha giltigt körkort och följa klubbens regler.

Pris för hyra av golfbil, 18 hål:  300:- för medlemmar och 500:- för gäster.

Årshyra endast för medlemmar 4500 kr

Bokning sker via receptionen tfn: 08-731 79 00 eller direkt via Min Golf/ golf.se

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR INOM SGF

§1 VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§2 FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Körning tillås inte på allmän väg.

§3 KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§4 ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.

§5 UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§6 BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§7 ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

§8 Antal personer i golfbilen
Denna golfbil är avsedd endast för 2 personer samtidigt.

§9 UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT
Om avtalet inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.