Vision 50/50

I enlighet med den verksamhetsplan som årsmötet den 10 april 2018 beslutade så kommer klubben nu att påbörja arbetet med vision 50/50 som även ligger i linje med SGF:s vision 50/50 med syfte att uppnå fler kvinnor i styrelse, valberedning, bland personal samt som ideella ledare.

Arbetet med vision 50/50 innebär förutom en mer jämnställd klubb även en mer inkluderande modern och öppen klubb vilket även följer LGK:s långsiktiga vision 2020 att bli Sveriges trevligaste klubb. Vi ser det som naturligt idag att följa samhällsutvecklingen där befintliga strukturer och traditioner utmanas. Vi vill verka för 50/50 i det ideella och professionella ledarskapet och därmed bidra till fler kvinnor i ledande positioner och därmed som förebilder.

Under våren 2019 så kommer klubben att ansöka om att få delta i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som arrangeras av SGF. Du kan läsa mer om detta utvecklingsprogram på SGF:s hemsida - klicka här.

Styrelsen har tagit fram en förändringsbeskrivning och handlingsplan för hur arbetet med vision 50/50 ska genomföras på LGK. Du hittar förändringsbeskrivning och handlingsplan längre ned på denna sida.

För att genomföra vision 50/50 har vi tagit hjälp av Leif Jonsson som kommer att ansvara för driva och genomföra förändringen på klubben.