Riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb

I anslutning till Lidingö Golfklubbs stadgar § 10 beslutade höstmötet den 20 november 2003 att anta nedanstående riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb. Riktlinjerna har senare förtydligats på ett par punkter genom beslut i styrelsen. Senast detta skedde var den 17 oktober 2006.

Medlemskap
Medlemskapet uppdelas i följande kategorier:
* Hedersmedlem
* Kallad medlem
* Medlem med spelrätt (seniormedlem, vardagsmedlem och juniormedlem)
* Greenfeemedlem
* Medlem med vilande spelrätt
* Medlem utan spelrätt

Spelrätten är personlig och återgår till klubben när medlemskapet upphör eller tidigare på begäran av medlemmen.

Hedersmedlem
Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen.

Kallad medlem
Kallad medlem utses av styrelsen

Medlem med spelrätt
Medlemskap med spelrätt (seniormedlem, vardagsmedlem och juniormedlem) tilldelas av styrelsen fysiska personer i klubbens spelrättskö enligt riktlinjer, som fastställts av årsmötet.

En medlem med spelrätt skall ha erlagt medlemslån. Särskilda regler gäller för juniorer.

Medlem som vill utträda ur klubben, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart eller vid den senare tidpunkt, som angivits i anmälan, ha lämnat klubben.

Greenfeemedlem
Medlem kan efter ansökan hos styrelsen bli greenfeemedlem om han eller hon tillhör någon kategori med spelrätt eller är medlem med vilande spelrätt.

En greenfeemedlem betalar utöver fastställd årsavgift halv greenfee vid spel på banan. En greenfeemedlem skall ha erlagt medlemslån.

En greenfeemedlem kan efter ansökan hos styrelsen övergå till någon av kategorierna seniormedlem, vardagsmedlem, medlem med vilande spelrätt eller medlem utan spelrätt.

Inför återinträdet placeras vederbörande först i intagningskön och med sitt ursprungliga datum för medlemskap som "anmälningsdatum".

Medlem med vilande spelrätt
Styrelsen kan efter skriftlig ansökan, inom fastställd kvot, bevilja medlem med spelrätt eller greenfeemedlem vilande spelrätt för ett år i taget dock högst i fem år. Skäl för vilande spelrätt kan vara tillfällig bortavaro, sjukdom, graviditet eller annat speciellt skäl. Juniormedlem skall normalt inte beviljas vilande spelrätt.

Medlem med vilande spelrätt (som inte är medlem i någon annan erkänd golfklubb) äger ej rätt att spela på banan, ej heller rätt att spela som greenfeegäst på andra banor.

En medlem med vilande spelrätt skall betala samma medlemslån som om han vore medlem med spelrätt eller greenfeemedlem

En medlem med vilande spelrätt kan efter ansökan hos styrelsen övergå till någon av kategorierna seniormedlem, vardagsmedlem eller greenfeemedlem. Inför återinträdet placeras vederbörande först i intagningskön och med sitt ursprungliga datum för medlemskap som "anmälningsdatum".

Medlem som glömmer eller underlåter att ansöka om övergång till kategori med spelrätt återplaceras, i mån av plats, i den kategori medlemmen senast tillhörde alternativt placeras i intagningskön enligt ovan.

Medlem utan spelrätt

Medlem med vilande spelrätt som vid utgången av den beviljade viloperioden inte önskar återta sin spelrätt kan bli "Medlem utan spelrätt". Medlemmen hänvisas då, för att återfå sin spelrätt, till kön avseende spelrätt. Detsamma gäller även medlem, som frivilligt avstår från sin spelrätt.

Byte av kategori
Ansökan hos styrelsen om byte av medlemskategori skall göras senast den 1 november.

Särskild utmärkelse
Medlem, som gjort klubben stora tjänster eller gjort stora idrottsliga prestationer kan tilldelas särskild utmärkelse enligt de riktlinjer, som fastställs av årsmötet.