Handicaprevision för 2017

Den årliga enskilda handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder under 2017 kommer att genomföras under början av januari.

Liksom förra året kommer Svenska Golf Förbundet hantera alla höjningar av handicap för de spelare som enligt GIT är föremål för höjning. Regel- & handicapsektionen i LGK kommer under januari att göra en bedömning och hantera spelare som enligt GIT är föremål för sänkning. Mer om detta finns att läsa på SGF:s hemsida https://www.golf.se/regler-och-handicap/handicap/arlig-handicaprevision/ 

Vilka spelares handicap höjd eller sänks? För spelare som har minst fyra handicapronder 2017 och minst åtta handicapronder 2016-2017 har handicapsektionen med hjälp av en GIT-rapport fått ett förslag på justering av den exakta handicapen. Rapporten bygger på EGA:s (European Golf Association) regelverk 2012-2015.

Reglerna för den årliga revisionen bygger på statistik från en stor mängd handicapronder där rapporten har jämfört respektive spelares medianresultat med ett förväntat genomsnittsresultat för respektive hcp-grupp enligt regelverket. Vill du veta mer om hur hcp revisionen går till så hittar du mer information på länken nedan. https://www.golf.se/regler-och-handicap/handicap/

I LGK är det 156 medlemmar som varit föremål för en revidering vilket innebär en höjning med mellan +1 till +2 alt sänkning med -1 till -2. Dessa medlemmar kommer att meddelas per e-post om justeringen.

Om du anser att en felaktig bedömning är gjord så är du välkommen att kontakta undertecknad. Medlemmar som inte är föremål för revideringen men som av olika anledningar önskar justering av sin hcp är även de välkomna att kontakta undertecknad.

Vid revideringen i år så är det totalt 458 st (jmf 404 st under 2016) spelare uppfyllt kriterierna ovan och därmed varit föremål för en revidering.

Antalet medlemmar som har EGA exakt tävlingshandicap (ETH) uppgår till 506 st (jmf 462/2016) vilket är ca 43 % av alla aktiva medlemmar. För att erhålla ETH krävs minst fyra registrerade ronder under ett rullande år. EGA Exakt tävlingshandicap är en förutsättning för att få ta emot priser i vissa tävlingar både på LGK och på andra klubbar. Säkerställ därför att du alltid har minst fyra registrerade ronder 12 månader tillbaka!

Det är varje spelares enskilda skyldighet att justera sitt hcp så att spelaren har en så rättvis handicap som möjligt. Handicapsektionen uppmanar därför alla medlemmar att registrera så många ronder som möjligt under säsongen. 

/ Lars Waerland, Ordförande Regel- & handicapsektionen

Tel: 070-5708158

E-post: lars.waerland@gmail.com

Kommentarer