Årsmötet den 10 april

Tisdagen den 10 april samlades ca 80 st medlemmar för LGK:s ordinarie årsmöte 2018.

Jan. Johan, Staffan, Daniel och Pelle

Jan. Johan, Staffan, Daniel och Pelle

Mötet inleddes med att vår klubbchef Andres Green informerade om vad som är på gång inför den kommande säsongen. Klubbens mångårige kanslist Håkan Lundquist kommer att gå i pension och vi har nu anställt David Hagen som kommer att ta över arbetet på kansliet. Vi hälsar David varmt välkommen till LGK och tackar Håkan för fina insatser för klubben under flera år! I presentationen längst ned på sidan kan du läsa mer om vad Anders informerade om.

Två av vår delvis nya tränarkonstellation, Anders Sjöstrand och Malin Thorberg, berättade om den träningsverksamhet de kommer att erbjuda under säsongen. Redan fredag den 11 maj kommer man att erbjuda en heldagsTränings kick-off och vill du läsa mer om säsongens träningserbjudanden så hittar du mer information på hemsidan under Tränare/utbildning.

Vår greenkeeper Magnus Aden berättade kort om status för banan. Allt ser bra ut inför den stundande säsongen men vi behöver mer värme för att gräset ska börja växa ordentligt. Just nu törs vi inte lova exakt när banan kommer att öppnas. Mer information om banan hittar du på hemsidan under Banan och Senaste baninformation.

Vid inledningen av det ordinarie årsmötet informerade undertecknad om att styrelsen avser att kalla till ett extra årsmöte då man kommer att se över de befintliga stadgarna. För att justera stadgarna krävs beslut vid två årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Som ordförande för mötet valdes Jan Herrlin och som sekreterare Pelle Vedin och till justerare och rösträknare valdes Johan Envang och Leif Åberg.

De formella delarna i årsmötets föredragningslista beslutades av mötet utan några större synpunkter förutom några frågor kring resultatet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

Undertecknat omvaldes till ordförande i LGK för ytterligare ett år och Stephanie Gabrielsson valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot för två år. Dessutom omvaldes Kjell Nilsson och Karin Åkerberg för en period om två år i styrelsen. Som ny ledamot i Valberedningen valde årsmötet in Henrik Ihre.

Däremot så uppstod diskussioner kring styrelsens förslag gällande fortsatt utveckling av banan i enlighet med den banutvecklingsplan som presenterades vid årsmötet 2017 och som funnits på hemsidan sedan dess. Styrelsen föreslog fortsatt utveckling i form av renovering av bunkrar, en ny övningsgreen samt ett nytt extra korthål. Här hade medlemmarna främst åsikter kring det extra korthål som föreslagits att byggas mellan 16:e och 17:e nuvarande hål. Anledningen till att anlägga ett nytt korthål är främst att möjliggöra fortsatt utveckling av banan då vi avser att anlägga dammar och renovera bunkrar. Ett extra korthål skulle även kunna användas som extra träningsområde då vi avser att renovera nuvarande övningsområde vid fd 17:e green.

Då styrelsens tre förslag kring banan var framlagt som ett förslag så röstade medlemmarna för en återremittering där önskemålet är att förslagen ska presenteras som tre separata förslag där medlemmarna får ta ställning till var och ett separat vid ett extra årsmöte.

Gällande styrelsens förslag att isolera östra ladan och skapa 8 st platser för vinterträning så beslutade årsmötet att bifalla styrelsens förslag. Styrelsen kommer att starta detta projekt så snart som möjligt och målsättningen är att ha dessa 8 platser klara till kommande vintersäsong.

En medlem hade skickat in en motion om att ändra reglerna för juniorintag. Här röstade mötet för att avslå inskickad motion. Styrelsen informerade om att man dock avser att se över inval av juniorer i åldern 19-21 år och ge möjlighet för juniorer att i dessa åldersgrupper väljas in från de köande juniorerna i mån av plats. Ett nytt förslag kommer att presenteras på ett extra årsmöte.

Protokoll från årsmötet hittar du längste ned på sidan.

Mötet avslutades med att ordförande och sekreterare för mötet tackades för sina insatser. Vidare avtackades Staffan Östlund efter fyra års arbete i styrelsen samt Daniel Hanngren efter fyra års arbete i Valberedningen samt Johan Envang som förra året lämnade Valberedningen och då glömdes bort att avtackas vid årsmötet.

Styrelsen återkommer med kallelse till extra årsmöte under våren.

/ Lars Waerland, Ordförande LGK

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Flaggslaget ICA Kvantum 2019-05-17
Styrelsen informerar 2019-05-12
Resultat Herrdag #1 2019-05-12
Vårvalsen 2019 2019-05-11
Grand Opening 2019-05-05