Kategorier 2021

Kategorier 2021

Medlemskategorier:
•    Hedersmedlem
•    Kallad medlem
•    Medlem med spelrätt (senior, vardags, studerande och junior)
•    + 90
•    Greenfeemedlem,
•    Non resident
•    Passiv medlem
•    Medlem utan spelrätt

Regler:

Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag från styrelsen.

Medlem med spelrätt

Medlemskap med spelrätt (seniormedlem, vardagsmedlem och juniormedlem) tilldelas av styrelsen fysiska personer i klubbens spelrättskö enligt riktlinjer, som fastställts av årsmötet. En medlem med spelrätt skall ha erlagt medlemslån. Särskilda regler gäller för juniorer.

Vardagsmedlem får spela endast vardagar med start innan klockan 15.00. Övriga tider betalas greenfee, motsvarande för spel med medlem.  Antalet vardagsmedlemmar begränsas till 190 personer.  Om kö skulle uppstå till denna kategori, gäller principen inträdesdatum i klubben.

Studerandemedlem gäller för de som är 22-26 år mot uppvisande av studielegitimation eller intyg från högskola. Årsavgiften är mitt emellan junior och fullt betalande medlem.

Medlem som vill utträda ur klubben, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart eller vid den senare tidpunkt, som angivits i anmälan, ha lämnat klubben.

Greenfeemedlem

Denna kategori ”fryses” och tas bort på sikt, innebärande att ingen kan välja denna efter 2009.

+ 90

Aktiv medlem, som det år han eller hon fyller 90 år, erbjuds denna kategori efter beslut i styrelsen. Denna kategori räknas inte in bland aktiva medlemmar. 

Non Resident Membership

Non Resident behåller sitt Golf-ID och sitt medlemskap, vilket möjliggör greenfeespel utomlands och i Sverige utan ytterligare klubbtillhörighet. Spel på Lidingö GK kan ske mot greenfee enligt regler för spel med medlem. 

I övrigt gäller följande:

-    Övergång till medlemskategorin och återgång till aktivt medlemskap beslutas av styrelsen efter ansökan och beredning.
-    Medlemskapet är öppet för aktiva medlemmar som fullgjort samtliga ekonomiska förpliktelser gentemot klubben.
-    En förutsättning är att medlemmen är mantalsskriven och/eller kan styrka ett varaktigt heltidsboende på annan ort och inte kan spela dagligen på klubben eller bosatt utanför Sveriges gränser under den tid som detta medlemskap innehas.
-    Tiden för medlemskategorin ska styrkas och omprövas årligen.

Passiv medlem (Medlem med vilande spelrätt)

Begränsas till max 100 personer.  Dessa äger inte rätt att spela på banan och får inte heller medlemskort från klubben.

Medlem utan spelrätt

Denna kategori avser medlemmar slutat spela golf p.g.a. ålderskäl, men som önskar kvarstå som medlem i klubben. Den som valt denna kategori kan inte återgå till aktivt medlemskap.

Styrelsen utser kallade medlemmar.