Seniorerna

Starten
Diskussionerna om verksamheten för de ”mognare” medlemmarna hade pågått i ett par år och utmynnade hösten 1976 i den framställning som behandlades vid höstmötet den 8 december 1976.

Punkt 11 i protokollet löd: ”Presenterades ett förslag till serietävling för veteraner. Mötet ställde sig positivt till en sådan tävling och uppdrog åt styrelsen att verka för tillkomsten av en fristående kommitté, som i kontakt med tävlingskommittén hade ansvaret för veterantävlingen”.

Arbetet med att forma veterangruppens verksamhet kunde börja. Ur motiveringen kan det vara skäl att citera: - Det finns emellertid en medlemskategori, som dessutom under de närmaste åren snabbt ökar i antal, för vilken tävlingsprogrammet inte längre känns så lockande, nämligen de äldre medlemmarna. Spelstyrkan avtar, man hävdar sig allt sämre mot de yngre - även om handicapsystemet är avsett att utjämna skillnaderna - och golfen tenderar att ”fade away”. Men just dessa medlemmar har ofta stort behov av att spela regelbundet. Det behövs dock något som känns påtagligt aktuellt för att man skall stimuleras till att ta nya tag igen. Någon tävling där man får chansen att möta ”jämnåriga”.

Vintern 1977 bildade två damer och tre herrar en interimskommitté med Erik Landberg som ordförande. Målet var främst att erbjuda alla medlemmar över 60 år en tävling varje vecka under hela säsongen. Startavgiften skulle vara låg, 5 kronor per start. Ett antal, första året sex, scorer skulle få sammanräknas till en årstävling, för denna donerade bl.a. Trygg-Hansa ett vandringspris. Spelformen skulle i huvudsak vara poängbogey. Åldersgränsen sextio valdes av främst två skäl. Damer blir officiellt veteraner vid den åldern och för herrarna fanns det redan ett uppskattat vandringspris - Axel Lindbergs veteranpris - med just sextioårsgräns (officiell veterangräns för herrar var ju annars 65 år).

Torsdagstävlingar blev onsdagstävlingar
Torsdagarna, de två första åren även några fredagar, blev tävlingsdagar. Valfria partners och starttider, inga startförbud (enligt löfte till årsmötet!). Start helst före lunch eftersom klubbens styrelse uttryckt farhågor för att detta nya ”påfund” kunde komma att inkräkta på övriga medlemmars och greenfeespelares möjligheter att spela. Veterankommitten utfäste sig att helt svara för tävlingarnas administration.”Allmän träfftid” kl. 9, en tidpunkt då varje veteran kunde vara säker på att erhålla en spelpartner, var ett viktigt inslag i veterangruppens policy. Första året prövades med tre tider: kl. 9, kl. 11 och kl. 14. Året därpå blev det två tidpunkter och därefter endast en - kl. 9. Ledamöterna i kommittén åtog sig att ställa upp som ”värdar” vid dessa träfftider, en insats för gruppsammanhållningen som senare även andra medlemmar har åtagit sig.

Premiäråret var 1977. Då erbjöds 18 tävlingsdagar och 85 medlemmar presterade hela 400 starter. Höstmöte med mid28 dag hölls för första gången den 13 oktober varvid interimskommittén”permanentades”. Följande år infördes tre slagtävlingar, till veterankommitten överfördes också ansvaret för Axel Lindbergs-tävlingen och antalet scorer ingående i årstävlingen minskades till fem. Antalet starter steg till 450. Numera har seniorsektionen för övrigt både ett vår och ett höstmöte med gemensam lunch respektive middag.Året därpå, 1979, kunde fredagsspelet slopas genom att systemet med ”samtidigt spel” tillämpades för de fem herrtorsdagstävlingarna och veterantävlingarna. En nyhet för året var niohålstävlingar för den som inte hade tillfälle att spela 18 hål. En annan ”reform”, som blivit livligt och hett diskuterad, var att 70-års herrar medgavs rätten att, med tre slags handicapreducering, tävla från röd tee. Deltagandet hade nu ökat till 645 starter.

De följande åren introducerades en utslagstävling – Veteranmatchen.

Klubbmästerskap infördes för veteraner och för vissa torsdagstävlingar prövades lottad start kl. 9-10 i syfte att skapa växling av partners. Lottningen slopades 1982 för att på nytt återkomma 2002, då med reserverade preliminära starttider och en förenklad anmälningsrutin. En bit in på 2000-talet hade antalet tävlingar ökat till 24. Sedan flera år var det på onsdag förmiddag som veteranerna träffades och tävlade. En gammal god tradition som bibehållits var låga startavgifter.

Växlande men stort intresse
Intresset för veterangruppens tävlingar har varierat underåren. Från 400 starter premiäråret till drygt 900 under 1982 till knappt 600 under 2002. Säsongen 2012 deltog 820 i de 22 av seniorsektionen arrangerade tävlingarna, ett medeltal på 35 startande per tävling.

Det stora intresset för veterantävlingarna har givetvis flera orsaker, den målgruppsinriktade informationen, lämpligt avpassade tävlingsformer mm. Men den grundläggande faktorn finner man dock i åldersstrukturen inom klubben.

Startåret 1977 återfanns omkring 160 av klubbens medlemmar inom veterangruppen. Antalet har därefter ökat efter hand som de större åldersklasserna passerat sextioårsåldern. År 2003 hade veteransektionen 374 medlemmar, 216 damer och 158 herrar, vilket utgjorde hela 38 % av de nästan 1 000 ”vuxna” spelarna inom klubben.

Idag, 2013, är det 511 medlemmar som är 60+, dvs. födda 1953 eller tidigare, ca 50 % av klubbens vuxna medlemmar, fördelade på 235 damer och 276 herrar. Seniorerna har sedan 2005 utbyte med Djursholm och sedan 2006 med Waxholm. Dessa stadsmatcher är ett trevligt inslag som spelas växelvis på våra banor. Tävlingar som också bör nämnas är Canadagåsen och Oldboyspokalen samt seriespel där vi deltar i distriktet med flera lag i såväl H-65 som H-75.

Utöver alla traditionsrika tävlingar med vandringspriser så har numera tonvikten lagts på seriespel i en Dam och en Herr klass där de 5 bästa sammanlagda poäng under årets tävlingar räknas samman. Lagspelstävlingar är mycket uppskattade och har därför breddats. En utökad satsning på gemensamma subventionerade luncher/middagar (alla är vinnare) som bidrar till en ökad klubbgemenskap

Framtiden
Hur ser då framtiden ut? Ja, veterangruppen kommer ingalunda att minska. Även om man räknar med ”maximala” avgångar i de äldsta åldersklasserna. Vi har sett ett allmänt ökat intresse till deltagande i onsdagstävlingarna.